คำแนะนำก่อนการเดินทางไปโคลอมเบีย

Image result for ประเทศโคลอมเบีย

ก่อนการเดินทาง

ผู้ที่จะเดินทางไปโคลอมเบียต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเกิน 6 เดือน และต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ควรเตรียมยารักษาโรคและยาประจาตัวไปให้เพียงพอถ้าเป็นไปได้ควรมีใบรับรองแพทย์หรือใบสั่งยาชนิดที่นาไปด้วย ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐโคลอมเบียโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพานักได้ไม่เกิน 90 วัน เนื่องจากไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการกับสาธารณรัฐโคลอมเบียสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจาประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์+66 21688715-17

การเข้าเมือง

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เก็บรักษาเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ให้ดี เพราะจาเป็นต้องใช้เมื่อเดินทางออกจากประเทศและหากคืนเอกสารจะสามารถลดค่าภาษี (departure tax) ได้

เมื่อเดินทางถึงโคลอมเบีย

สนามบินนานาชาติเอลโดราโด ณ กรุงโบโกตา (Aeropuerto El Dorado หรือ El Dorado International Airport) เป็นสนามบินที่อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเวลา 20 นาที หากเดินทางโดยแท็กซี่ ควรเตรียมเงิน 1 – 2 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ติดตัวไว้ ในกรณีต้องการใช้รถเข็นในสนามบิน

ภาษา

คนท้องถิ่นใช้ภาษาสเปนในการสื่อสาร คนส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาภาษาสเปนพื้นฐานก่อนการเดินทางจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ความปลอดภัย

โดยทั่วไปแล้ว โคลอมเบียเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสาหรับนักท่องเที่ยว การเดินทางทางรถยนต์ผ่านเมืองต่างๆ มีความปลอดภัย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ เช่น โบโกตา เมเดยิน การ์ตาเฆนา ซานตา มาร์ตา อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวควรเดินทางโดยมีมัคคุเทศก์หรือผู้นาท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะสามารถแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยได้ดีแล้ว ยังช่วยไม่ให้หลงทาง เพราะภูมิประเทศของโคลอมเบียมีความสลับซับซ้อน อาจหลงทางได้ง่าย การเดินทางระยะไกลด้วยรถบัสควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เนื่องจากที่ท่ารถ (Terminal de Transportes) เป็นท่ารถขนาดใหญ่ มีคนจานวนมากทาให้อาจมีมิจฉาชีพ เช่น นักล้วงกระเป๋าและโจรวิ่งราวแฝงตัวอยู่ การเดินทางด้วยแท็กซี่ควรเรียกรถผ่านการโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทจะบอกหมายเลขรถให้ทราบก่อน และเมื่อรถมารับ คนขับจะถามหมายเลขสองหลักสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้โทรเรียก เนื่องจากมีมิจฉาชีพจานวนไม่น้อยที่ปลอมเป็นคนขับแท็กซี่ เพื่อปล้นผู้โดยสาร

ภัยธรรมชาติ

บริเวณที่ราบสูงมีการระเบิดของภูเขาไฟ บางครั้งเกิดแผ่นดินไหวและดินถล่ม มีฤดูแล้งเป็นช่วงๆ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา

สกุลเงิน/การชำระเงิน

โคลอมเบียใช้สกุลเงินเปโซโคลอมเบีย (Colombian Peso; COP) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่ากับ อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เท่ากับ 1,905.96 เปโซโคลอมเบีย (COP) (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 พ.ค. พ.ศ. 2557 จากเว็บไซต์ธนาคารกลางแห่งโคลอมเบีย Banco Central de Colombia) เทียบเป็นเงินไทยคือ 1 บาท ประมาณ 61 เปโซโคลอมเบีย
การจ่ายเงินควรใช้บัตรเครติดบัตรเดบิตและเงินสดทั้งในสกุลท้องถิ่นและเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ มากกว่าใช้เช็คของนักท่องเที่ยว (Traveler’s Cheque) เนื่องจากเช็คของนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้รับความนิยมแพร่หลายนัก อาจประสบปัญหาได้ การเบิกเงินที่ตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ด้วยบัตรเดบิตจะมีค่าธรรมเนียมต่าที่สุด บัตรที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือ Visa และรองลงมาคือ Master Card อย่างไรก็ดี ไม่ควรพกเงินสดติดตัวในปริมาณมากๆ
 

การแลกเงิน

Bancolombia และ Banco Unión Colombiano เป็นธนาคารหลัก 2 แห่งสาหรับการแลกเปลี่ยนเงินและการทาธุรกรรมทางการเงินและยังสามารถแลกเงินได้ตามสถานที่รับแลกเงิน (casas de cambio) ทั่วไปตามโรงแรมที่พัก หรือที่สนามบิน ห้ามแลกเงินข้างทางโดดเด็ดขาดเนื่องจากเป็นไปได้มากที่จะได้รับธนบัตรปลอมและเสี่ยงต่อการถูกชิงทรัพย์

การใช้โทรศัพท์ 

การโทรศัพท์จากโคลอมเบียมาประเทศไทย

กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) – 66 – รหัสพื้นที่ (กรุงเทพฯ กด 2 )– หมายเลขโทรศัพท์บ้านและ 001 – 66 – หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 หลัก

การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปโคลอมเบีย
กด 001 (หมายเลขโทรทางไกล) -57 – รหัสพื้นที่ – หมายเลขโทรศัพท์การใช้โทรศัพท์       เคลื่อนที่ของไทยในโคลอมเบีย
กระแสไฟฟ้า 110V 60Hz